Zmiany w PIT w 2014 przy rozliczeniu za 2013

Po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy z dnia 24 października 2012r. z dniem 12 listopada w życie wchodzi nowelizacja zakładająca wiele zmian w rozliczeniach podatkowych, które składane są co roku przez każdego podatnika.

Zmiany te dotyczyć będą podatków rozliczanych dopiero za rok 2013, w roku 2014.
W roku 2013 natomiast nadal obowiązywały będą zasady z roku 2012.

Koszty przychodu z praw autorskich i pokrewnych (1. 1. 2013 r.) – zmiany obejmują:

 • Twórca w ramach praw autorskich ma w dalszym ciągu możliwość odliczenia z tytułu tych praw 50% kwoty przychodu (koszty procentowe w niektórych przypadkach odliczane są od kwoty pełnej przychodów, w innych przypadkach od pomniejszonych przychodów o składki emerytalne, rentowe i chorobowe, podstawą których jest ów przychód).
 • Suma kosztów, która ustalona jest u twórców jak i wykonawców procentowo, nie powinna być wyższa niż połowa kwoty górnej granicy pierwszego progu w skali podatkowej, a więc 67534/2 = 33.767 zł
 • Obliczając tę kwotę przyjmujemy sumę wartości przychodów z tytułu korzystania i rozporządzania prawami autorskimi w danym roku podatkowym (liczone są faktyczne wartości przychodów uzyskanych w danym roku, nie zaś kwoty umów zawarte w danym roku na prawa autorskie, ani kwoty, które nie zostały przez autora otrzymane a są mu należne, ani też w związku z przekazanymi utworami, za które nie jest jeszcze należne wynagrodzenie).

Zmiany dotyczące ulgi za internet (1. 1. 2013 r.):

 • Tylko nieliczni mogą korzystać z ulgi. Rozliczana jest wyłącznie poprzez deklarację dotyczącą dwóch pierwszych lat korzystania z ulgi.
 • Podatnik korzystający z ulgi za internet w latach 2011/12, lub wcześniej, w roku 2013 nie ma już możliwości z takiej ulgi skorzystać.
 • Podatnik, który skorzystał z ulgi w roku 2012, może po raz ostatni skorzystać z niej w roku 2013.
 • Liczą się tylko lata, w których podatnik korzystał z odliczenia, nie mają znaczenia lata samego podłączenia do internetu.
 • Ulga może być rozliczana jedynie w dwóch kolejno po sobie następujących latach, nie można jej odliczyć z roczną, lub dłuższą przerwą. Złożenie rozliczenia z odliczeniem ulgi za internet oznacza, że ulga ta odliczona będzie także w roku następnym.
 • Ulga odliczana jest za lata, w których podatnik uiścił opłatę za internet. W latach, w których podatnik korzystał z internetu nieodpłatnie, ulga nie przysługuje.

Zmiany dotyczące ulgi na dzieci (1. 1. 2013 r.):

 • Należy zwrócić uwagę na to czy sprawujemy władzę, wychowujemy bądź też pełnimy funkcję rodziny zastępczej nad dziećmi pełno, lub małoletnimi (lat 18 lub 25, jesli dziecko się uczy). W roku ukończenia wieku 18 lub 25 lat ulga przysługuje za miesiące, w których dziecko choć jeden dzień pozostawało małoletnie.
 • Dla małżeństw istniejących przez cały rok, które posiadają jedno dziecko, liczony jest wspólny limit w wysokości 112.000 zł przychodów, które objęte są podatkiem podług skali – liniowym bądź też z kapitałów pieniężnych (ustawa o PIT artykuł 30b – ze zbycia odpłatnego papierów wartościowych, bądź instrumentów finansowych pochodnych, oraz z realizacji wynikających z nich praw a także ze zbycia odpłatnego udziałów w spółkach posiadających prawną osobowość lub wkładów w spółdzielniach za niepieniężny wkład w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub zorganizowana jego część); jeśli suma dochodów z tych źródeł jest wyższa, małżeństwo nie rozlicza ulgi prorodzinnej. Dochody mogą zostać pomniejszone o kwoty składek ZUS z danego roku podatkowego.
 • Małżeństwa, które istnieją nie cały rok, i które posiadają jedno dziecko ustalają powyższy limit osobno dla każdego małżonka. Limit ten wynosi 56.000 zł, jego przekroczenie przez jednego z małżonków spowoduje, że małżonek ten ulgi rozliczyć nie może, jednak drugi, który limitu nie przekroczy, wciąż może z ulgi skorzystać.
 • Na wartość limitów składają się przychody ze źródeł wymienionych powyżej. Nie składają sięv natomiast przychody opodatkowane podatkiem ryczałtowym, tonażowym, ze specjalnych działów produkcji rolnej etc.
 • Rodzicom, którzy przekraczają limit przychodu, posiadającym jedno dziecko małoletnie ulga nie przysługuje. W przypadku osiągnięcia przez jedno z dwojga dzieci pełnoletniości, w przypadku gdy drugie pozostaje małoletnie, ulga równierz nie przysługuje po przekroczeniu limitu. Do czasu posiadania dwojga dzieci małoletnich ulga przysługuje bez limitu.
 • Rodzicom nie przekracającym limitu przysługuje ulga na jedno dziecko w kwocie 92,67 zł / m-c.
 • Limit przychodów nie wchodzi w rachubę w przypadku rodziców wychowujących przynajmniej dwójkę dzieci. W takim wypadku odliczamy 1/6 kwoty, która zmniejsza sumę podatku za każdy miesiąc, za każde dziecko (92,67 zł za dziecko).
 • Limit przychodów nie gra roli także u rodziców posiadających troje dzieci, z kolei limit odliczenia podatku zwiększa się w sposób następujący
  • jedno lub dwoje dzieci – po 92,67 zł za dziecko
  • trzecie dziecko – 139,01 zł
  • czwarte i każde kolejne – 185,34 zł